YhdistysJäseneksiHallitusSäännöt

Toiminta vuonna • 20112012

Yhdistys

Virtasalmi-yhdistys ry on perustettu jatkamaan entisen Vimake ry:n työtä uudella nimellä ja uusilla säännöillä. Yhdistyksen kotipaikka on Pieksämäki ja toimialue on entisen Virtasalmen kunnan alue.
Yhdistys toimii virtasalmelaisten vakituisten ja kesäasukkaiden etujen valvojana, edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua, järjestää tapahtumia ja pitää huolen ihmisten viihtyvyydestä.
Jäseniksi toivotaan sekä vakituisia että loma-asukkaita. Myös kaikki entisen Virtasalmen kunnan alueen hyvinvoinnista kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Tärkeintä on, että saamme kaikenikäisiä mukaan yhteisiin tapahtumiin ja hankkeisiin toimijoina ja osallistujina. Siksi yhdistyksen rahoitus pyritään hoitamaan muuten kuin jäsenmaksuja keräämällä; avustuksia, lahjoituksia, työsuorituksia, talkootyötä ym. otetaan avosylin vastaan.
Hyvän yhteiselon jalostamisessa uudet sekä lämmitetyt ideat ovat arvokkaita. Yhdistys ja sen vastuuhenkilöt toivovat myös jäsenten aktiivista osallistumista meille kaikille tärkeään edunvalvontatehtävään.


Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevan jäsenlomakkeen tai pdf-jäsenlomakkeen.

Olen

Minua kiinnostaa:


Tallenna pdf-muodossa oleva jäsenlomake omalle koneellesi, täytä, tallenna ja lähetä se joko sähköpostitse osoitteella:
yhdistys[at]virtasalmi.fi tai palvelupisteeseen (kirjasto):
Virtasalmi-yhdistys ry, Virastotie 3, 77330 Virtasalmi.
Kirjaston seinästä löytyy myös yhdistyksen postilaatikko, johon lomakkeen tai muut yhdistykselle tulevat viestit voi jättää.
Ole hyvä ja täytä myös jäsenlomakkeen kyselyosio, niin yhdistyksessä tiedetään toiveesi toiminnalle.
Yhdistyksen kokous on päättänyt, että jäsenmaksua ei nyt peritä, ja jatkossakin toiminnan rahoitus pyritään hoitamaan muilla keinoin.
Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla yhdistykselle asiasta joko sähköpostilla tai postilaatikkoon.

Takaisin ylös


Hallitus

Virtasalmi-yhdistys ry:n hallitus:
 
Puheenjohtaja Tuikku Kainulainen puh. 040 0555857
 
Sihteeri Marja Nykänen puh. 040 773 1032
 
Marja-Riitta Merjola, rahastonhoitaja puh. 040 577 5110
 
Stefanie Kraft puh. 041 704 6237
 
Tuula Palkeinen puh. 040 532 6956
 
Annukka Vuojolainen, varapuheenjohtaja puh. 040 8436063 

 

Takaisin ylös


Säännöt

Virtasalmi-yhdistys ry nimisen yhdistyksen säännöt

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Virtasalmi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Virtasalmi (Pieksämäki). Toimialue on entisen Virtasalmen kunnan alue.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää toimialueensa tunnettavuutta mukavana, virkeästi toimivana ja kehittyvänä paikkana, jossa yhteistyö ja omatoimisuus ovat arvostettuja. Toiminnan tärkeänä osana onkin vaalia keskinäistä viestintää ja avointa tiedonvälitystä. Yhdistys toimii asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, edistää alueen asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella. Yhdistys myös vaalii alueen historiaa ja perinteitä osana nykypäivän toimintaa sekä edistää alueen luonto- ja kulttuurimatkailun ja matkailuosaamisen kehittämistä lähtökohtanaan alkuperäiseen elämänmuotoon sopeutuvat palvelut ja tukee siten maakunnan eko-imagoa. Yhdistys kiinnittää erityistä huomiota nuorten ja vanhusväestön tarpeiden huomioon ottamiseen toimintoja kehitettäessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • alueen etujärjestönä osallistuu sitä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu alueen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
 • toteuttaa alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä kunnallisten palveluiden, pankki-, posti-, kauppa- ym. palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
 • kannustaa asukkaita muun muassa ympäristön hoito- ja kunnostustoimin osallistumaan kylä-, luonto- ja matkailumaisemien säilyttämiseen ja parantamiseen sekä tarvittaessa koordinoi tällaisia hankkeita,
 • järjestää keskustelutilaisuuksia, kokouksia, kursseja, retkiä, sekä harrastus-, virkistys-, kulttuuri- ja huvitilaisuuksia,
 • ylläpitää omaa verkkopalvelua jäsenistöä, matkailijoita ja muita alueesta kiinnostuneita varten tarjoamalla ajan tasalla olevaa ja laadukasta tiedotusta muun muassa toimialueesta, toiminnasta, alueella tarjolla olevista palveluista ja erilaisista tapahtumista. Lisäksi yhdistys vastaa Virtasalmen palvelupisteessä jaettavan Virtasalmi-tiedotteen toimittamisesta sekä ajankohtaisille yhdistyksen tiedotteille ja kutsuille tarkoitetusta ilmoitustaulusta.
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Se ei yhdistyksenä ota kantaa asioihin, jotka saattavat aiheuttaa alueen asukkaiden eriarvoista kohtelua tai loukata yksityistä etua tai oikeutta.

3. § Jäsenistö

Yhdistyksellä voi olla henkilöjäseninä luonnollisia henkilöitä, yritysjäseninä rekisteröityjä yrityksiä ja yhteisöjäseninä muita oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Liittyessään jäsen hyväksyy yhdistyksen säännöissä hyväksytyt tavoitteet, tarkoituksen ja toimintatavat. Hallitus pitää yllä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Maksu voi olla eri suuruinen yksityisille henkilöille, yhteisöille ja yrityksille.

6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä.

Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuuden kalenterivuoden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana, mutta viimeistään 15. maaliskuuta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen ilmoittamalla siitä Virtasalmen palvelupisteessä sijaitsevalla yhdistyksen ilmoitustaululla, yhdistyksen kotisivuilla olevassa Virtasalmi-verkkopalvelussa ja paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

11. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä
 • päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkioista
 • valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Takaisin ylös